PRODUKTY

PŘÍMÝ PRODEJ

Přímé připojení do sítě a prodej 100% vyrobené energie provozovateli distribuční sítě. 

ZELENÝ BONUS

Připojení FVE do stávajících rozvodů el. energie v objektu - tento způsob připojení je vhodný v případě, že podstatnou část produkce je možno spotřebovat přímo v objektu a případné přebytky jsou prodávány distribuční společnosti.

 

Nabízíme také řešení pro eliminaci přetoků nespotřebované energie a její efektivní využití pro ohřev TUV

OSTROVNÍ SYSTÉM

Ostrovní systém neboli „Off grid" připojení se využívá v lokalitách, kde není možné připojení na síť, například v odlehlých oblastech, ale také pro mobilheimy, karavany, lodě….

 

Veškerá elektrická energie je spotřebovávána v uzavřeném systému a je ukládaná do akumulátorů. 

 

Nabízíme širokou škálu off-grid systémů, přizpůsobitelných všem druhům použití o výkonech od jednotek wattů, přes systémy napájející dopravní značení, rodinný dům až po velké individuální aplikace o výkonech do 300 kW, použitelné pro napájení hotelů, nemocnic, průmyslových výroben nebo pro zásobování energií menších obcí.

 

Pomocí našeho řešení off-grid sítí vytvoříte stabilní a výkonný zdroj pro rozvod střídavého napětí kterým získáte vlastní a zcela nezávislou síť na stále se zdražující distribuční síti.

 

Ostrovní síť zajišťuje kvalitní zásobování elektrickou energií, na jaké jste zvyklí z klasických distribučních sítí. Díky modulárnosti systému je snadné tuto síť rychle vybudovat a navíc ji lze dle potřeby rozšiřovat.

 

Ostrovní systémy využívající obnovitelné zdroje energie jsou nejen „eco-friendly“, ale šetří i náklady na palivo, jsou téměř bezúdržbové a čím dál hospodárnější. Dnes už jsou tyto systémy celkově výhodnější než tradiční výroba energie pomocí diesel-generátorů, které není nutné při použití našeho systému rušit - mohou fungovat jako záložní zdroj při neslunných dnech nebo pro vykrytí špičkových výkonů. Dále lze ostrovní systém kombinovat s větrným generátorem, malou vodní elektrárnou a nebo s klasickou distribuční sítí.

 

Nyní nově nabízíme kompaktní kontejnerové řešení

PROJEKČNÍ ČINNOST

Máme bohaté zkušenosti s projektováním fotovoltaických systémů od malých jednofázových systémů pro chaty přes několika set kilowattové instalace na střechách průmyslových hal až po několika megawattové rozlehlé fotovoltaické parky s centrálními invertory , několika trafostanicemi a vyvedením výkonu do vysokonapěťové hladiny.

 

Ke všem našim realizacím si sami zpracováváme projektovou dokumentaci, ale tuto službu nabízíme i našim zákazníkům, kteří FVE staví sami nebo ji zadávají jiné realizační firmě.

 

Námi připravovaná dokumentace v základu obsahuje:

 

Rozmístění modulů

Volba konstrukce

Stringování

Elektrická schémata zapojení

Volba měničů

Projekt sdružovacích rozvaděčů

Návrh trafostanice a VN části FVE (je-li žádoucí)

Technická zpráva

Kabelová výpiska s výpočtem ztrát

Specifikace materiálu a kusovník

Návrh monitoringu

 

Pozemní instalace mají ještě v základu projekt oplocení a obslužných cest, zabezpečovací a kamerový systém

 

Pro instalace v zahraničí zajišťujeme překlad dokumentace pro stavební povolení do požadovaného jazyka, tudíž od nás dostanete jednu verzi v ČJ a druhou v příslušné jazykové mutaci

 

 

Před výstavbou poskytujeme investorům a instalačním firmám konzultační a poradenské služby, studie proveditelnosti, zajišťujeme statické posouzení objektů, geodetické vytýčení pozemku a zaměření stavby podle projektové dokumentace

 

V případě potřeby poskytujeme autorský dozor při výstavbě, řešíme krizové situace, které nastanou při výstavbě (výpadek dodavatele, nedostatek materiálu, změna v projektu…) a poskytujeme odborný engineering našimi zkušenými techniky

 

Po výstavbě zajišťujeme vypracování energetického auditu akceptovatelného bankami pro zajištění refinancování projektu, výchozí revizní zprávu (pouze ČR)

MONITORING FVE

Nepřetržité sledování elektrárny a sbírání jejích provozních údajů, které má za cíl včasnou detekci poruch, minimalizaci ztrát uvnitř elektrárny a optimalizaci jejího provozu.

 

Nabízíme komplexní monitoring solárních elektráren a měření jejich efektivity, diagnostiku poklesu výkonu a poruch, bankovní reporty dokumentující výnosnost elektrárny a mnoho dalších služeb

 

Co umíme:

 

Monitoring všech typů měničů (může být i více typů na jedné FVE)

Monitoring až do úrovně stringů

Monitoring elektroměrů

Monitoring hlavní rozvodny

 

Meteorologické měření osvitu, rychlosti větru, teplotu panelů, okolí….

Varování při poklesech výkonu

Reporty mailem

SMS varování při výpadku FVE

Přehledné bankovní reporty

Propojení s distribuční soustavou

Srovnávací diagramy a tabulky s enegretickým auditem

Online zobrazení technologických ztrát

Zjištění přesné účinnosti měniče

On-line zobrazení performance ratio

Automatické aktualizace

Možnost propojení s dispečerským řízením a regulací PQ 

 

 

Jednoduchý a přehledný systém s automatickými aktualizacemi a propracovanými uživatelskými právy oddělenými pro servisní techniky, majitele FVE a aplikace s výstupem pro prezentaci na Vašich webových stránkách.

 

Náš monitoring můžete použít také pro vodní a větrné elektrárny

PROVOZ A SERVIS FVE

 

 Na základě našich bohatých zkušeností s realizacemi a provozem všech typů FVE známe většinu úskalí, která při provozu elektrárny hrozí a umíme je rychle a bezpečně odhalit a opravit. Právě proto nabízíme servisní činnost v několika úrovních.

 

 Pravidelným servisem prodloužíte životnost, výkon a podpoříte tak maximalizaci Vašich zisků. Servisní služby poskytujeme jednotlivým rodinným domům, firmám, institucím a velkým solárním parkům na volných plochách.

 

 Pro převzetí Vaší FVE provedeme tzv „vstupní prohlídku“

 

 Podrobně se seznámíme s fotovoltaickou elektrárnou

 Zkontrolujeme projektovou dokumentaci a porovnáme se skutečným provedením díla

 Uděláme návrh optimalizace provozu a navrhneme ideální obsah servisní péče o Vaši FVE

 

Stejně jako Vaše auto i Vaše elektrárna potřebuje pravidelnou kontrolu a údržbu.

 

 Ne všichni provozovatelé FVE si uvědomují důležitost pravidelných servisních kontrol. 2 až 10-ti leté záruky na dílo nezajistí zvýšenou spolehlivost a minimalizaci finančních ztrát na Vaší elektrárně... 

 

 V rámci servisu provádíme následující činnosti:

 

Sledování monitoringu a vyvolání servisního zásahu při zjištění anomálie

Kontrola uchycení panelů

Střídače – čištění chladících systémů, kontrola funkce

AC a DC rozvaděče - kontrola vadných spojů termokamerou, kontrola stavu pojistek a přepěťových ochran, kontrola kabeláže, vývodek

Kompenzační rozvaděče - kontrola kapacity kondenzátorů

Kontrola stavu a funkčnosti trafostanice

Kontrola stavební části TS (zatékání, okapové svody, okapové chodníky, stav fasády)

Konstrukce - optická kontrola konstrukcí

Uzemnění, vodivé pospojování

Pletivo - optická kontrola prověšení pletiva nebo ostnatých drátů

panty a zámky - kontrola a mazání

sloupky - optická kontrola sedání zeminy a stability kolem

Kontrola sesedání zeminy v místech výkopů

Nezanedbávejte pravidelnou údržbu Vaší elektrárny. vrátí se Vám to!

Po každém servisním zásahu a pravidelné kontrole vystavujeme protokol o provedených činnostech

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ A REGULACE PQ

Novela Energetického zákona 450/2000 Sb. nařizuje provozovatelům zavést na výrobnách nad 100 kWp tzv. dispečerské řízení. To musí fungovat podle jasně definovaných Pravidel provozu distribučních soustav (PPDS).

 

 

O CO SE JEDNÁ?

 

Ve vaší výrobně bude nutné nainstalovat rozvaděč s potřebnými komponentami (RTU jednotka), schopnými přijímat řídicí signály od distributora a poskytnout mu předepsané aktuální údaje ze stavu výroby (aktuální výkon, osvit, proud a napětí na všech fázích, stav ochran a hlavních odpínačů atd.

 

Jednotka poté potřebné řídicí příkazy předá do námi dodanému systému a ten komunikuje se střídači a řídí jejich výkon podle aktuálních požadavků distributora.

 

 

VÝHODY NAŠEHO DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ

 

Posouzení stavu, konzultace a vypracování technických nabídek zdarma

Kompletní dodávka od jednoho dodavatele (řešení na klíč )

Dodáváme hardware i software

Podpora mnoha výrobců střídačů (SMA, PowerOne, KACO, Refusol a spousta dalších)

Možnost rozšíření instalovaného systému o kompletní monitoring zařízení

Odesílání mailů, SMS zpráv o regulaci a možné zásahy do provozu výrobny

Vyčíslení ztrát vlivem regulace výkonu elektrárny

Rozšiřitelnost systému a integrace technologií elektrárny (servisní alarmy, stavy elektroměrů, stav VN části atd.)

KOMPENZACE JALOVÉHO VÝKONU

Kompenzace na FVE  realizujeme ve venkovním provedení s tlumivkami a kondenzátory

 

Ověřené řešení – paralelní kompenzace pomocí řízeného připínání statických induktivních a kapacitních zátěží je desítky let hromadně užívané a ověřené opatření, jehož rizika jsou známá a dobře dokumentovaná, včetně technických opatření na jejich eliminaci. Vzhledem k masovému nasazení paralelních kompenzací jsou komponenty sériové, běžně dostupné a známé osobám s běžnou elektrotechnickou kvalifikací. Z toho zejména plynou předvídatelné a relativně nízké náklady na provozování, údržbu a opravy.              

 

Komplexní servis – představuje zajištění komplexních služeb po celý životní cyklus rozvaděče.

 

Projektová příprava instalace – skladba zátěže, parametry rozvodné soustavy, stanovení instalovaného kompenzačního výkonu, volba provedení (konvenční, hrazené, dynamické, hybridní, s dekompenzací, pasivní filtrací, aktivní filtrací)

 

Optimalizace konstrukčního řešení – skladba stupňů, jištění, odvodu tepla, alarm, monitoring, provedení konvenční nebo blokové

 

Uvedení do provozu – příprava rozvaděče pro zkušební a ostrý provoz

 

Provoz a údržba – sledování provozních parametrů a stavu komponent, vyhodnocování provozní účinnosti, návrh a realizace opatření v případě nedostatečné účinnosti

 

Činný výkon na fotovoltaických elektrárnách je vysoce proměnlivý, a proto i regulace jalového výkonu musí být rychlá a spojitá.

 

ZASLAT POPTÁVKU