CO JE TO FOTOVOLTAIKA

Co to vlastně fotovoltaika je

Fotovoltaika je přímá přeměna energie slunečního záření na energii elektrickou. Tato přeměna využívá fotovoltaický jev, kde částice světla (fotony) dopadají na článek a svou energií z něho "vytlačují" elektrony. Polovodičová struktura solárního článku uspořádá pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud.Fotovoltaický článek

Čistota:
Přes  90% solárních článků je vyrobeno z křemíku. Základní prvek pro výrobu článků je oxid křemičitý. Díky pokroku vědy dosahuje zpracovaný křemík 99,99999% čistoty prvku. Křemík obsahuje malé množství boru, který způsobuje vodivost prvku typu p26.


Monokrystalické křemíkové články

Základní a nejstarší typ článků vyráběný z monokrystalického křemíku. Krystaly jsou větší než 10 cm a vyrábějí se tažením roztaveného křemíku ve formě tyčí o průměru až 280 mm. Ty se rozřežou na tenké plátky „podložky“. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 19%.

Nejběžnější typ článků, které se vyrábějí odléváním takřka čistého křemíku do vhodných forem a řezáním vzniklých ingotů na tenké plátky „podložky“. Výroba těchto článků je rychlejší a levnější než u článků monokrystalických. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 13 až 16%

 

Amorfní křemíkové články
Výroba je založena na rozkladu vhodných sloučenin křemíku ve vodíkové atmosféře. Tímto způsobem se dají připravit velmi tenké vrstvy křemíku na nerezové, skleněné i plastové podložce. Nanesená vrstva nemá pravidelnou krystalickou strukturu a obsahuje určité množství vodíku. Účinnost těchto článků se pohybuje v rozmezí 4 až 7% . Tyto typy článků jsou nejlevnější a jsou využívány v místech, kde není omezení prostorem.V posledních letech se začali výrábět hybridní amorfní křemíkové články. Hybridní článek se skládá z tenké vrstvy krystalického křemíku vložené mezi vrstvy amorfního křemíku. Díky tomuto uspořádání se sníží ztráty a dosáhne se účinnosti 15,2%.

 

 

Měnič

Měnič slouží k přeměně stejnosměrného napětí získaného ze solárního panelu na napětí střídavé. Účinnost měniče dosahuje až 96% ( přeměněné energie ). Díky velké konkurenci výrobců měničů se odlišují komfortem, cenou a účinností.

 

 

Fotovoltaická elektrárna

Solární systém je zařízení na výrobu elektrické energie za účelem prodeje do distribuční sítě, nebo za účelem vlastní spotřeby.Tyto dvě varianty se však dají kombinovat, což znamená, že můžete část vyrobené energie spotřebovávat a zbylou část prodávat do distribuční sítě. Základem jsou mezi sebou vhodně propojeny solární panely instalované  na střeše, fasádě, pozemku atd. Získaná elektrická energie pak přichází do měniče, který přeměňuje stejnosměrný proud na proud střídavý, ten dál teče přes elektroměr,  sloužící k měření vyprodukované energie, a putuje do distribuční sítě.Ekologický přínos

Přínos fotovoltaických zdrojů elektrické energie k ochraně klimatu a životního prostředí je nezanedbatelný. Přeměna sluneční energie v elektrickou je ekologicky čistá, neprodukující žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk.

Jeden kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaického systému ušetří ročně přibližně 850 kg emisí CO2. Energie vynaložená na výrobu fotovoltaických článků se navrátí za 3 až 4 let při dlouhé a prakticky bezúdržbové životnosti přesahující 30 roků.

Energetická návratnost amorfních modulů, též nazývaných tenkovrstvé moduly, je dokonce kratší než 2 roky.Ekonomické hledisko

Pořízení fotovoltaického systému není zdaleka tak finančně náročné jak by se na první pohled mohlo zdát. Díky stále se zvětšující sériové výrobě fotovoltaických modulů a jejich komponentů klesla během posledních let několikanásobně jejich cena. Výroba elektrického proudu z obnovitelných zdrojů, v našem případě fotovoltaikou je intenzivně podporována jak celkově Evropskou unií, tak jednotlivými jejími členskými státy včetně České republiky.

 

 

Zelený bonus versus výkupní cena

Zelený bonus můžete získat v případě, že jste výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů a že elektřinu generovanou z obnovitelných zdrojů využíváte pro svou osobní potřebu (např. v rodinném domě) a případné přebytky odevzdáváte do sítě. Pokud si zvolíte podporu formou zeleného bonusu, musíte si ovšem svého odběratele elektrické energie najít sami.

Pokud vlastní energii ze své solární elektrárny nebo jiného obnovitelného zdroje energie nespotřebováváte, ale pouze ji prodáváte dále do distribuční sítě, zelený bonus nezískáváte – cena za tuto elektrickou energii se pak nazývá výkupní cena. Zvolíte-li si jako formu podpory výkupní cenu, je provozovatel regionální distribuční soustavy (nebo provozovatel přenosové soustavy) povinen odkoupit od vás veškerou elektřinu, kterou z daného obnovitelného zdroje vyrobíte.

Zelené bonusy i výkupní ceny vám – jako výrobci – hradí vždy provozovatel regionální distribuční soustavy nebo provozovatel přenosové soustavy, podle toho, ke které soustavě jste připojeniVýhody fotovoltaiky

1) Neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečisťující plyny. Spalování přírodních zdrojů pro potřeby energetiky může produkovat kouř, způsobovat kyselé deště a znečišťovat vodu a vzduch. Vzniká také nejméně populární skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý). Naproti tomu fotovoltaika využívá jako palivo jen energii Slunce. Nevytváří žádné škodliviny a aktivně přispívá ke snížení nepříznivých aspektů globálního oteplování.

 

2) Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné, a proto mohou být materiály z výrobního procesu (křemík, sklo, hliník atd.) znovu využity. Recyklace není jen pozitivním příspěvkem našemu životnímu prostředí, ale umožňuje také snížit množství energie potřebné pro výrobu a tudíž ušetřit výrobní náklady

 

3) Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Odhadovaná životnost fotovoltaických panelů je 30 let. Svůj výkon si udržují po dlouhou dobu a obvykle jsou garance výrobců definovány tak, že výkon panelů po 25 letech neklesne pod 80 % výkonu původního. To činí z fotovoltaiky velmi spolehlivou technologii v dlouhodobém horizontu. K tomu přispívají také stanovené evropské standardy kvality, které zákazníkovi zaručují nákup spolehlivých produktů.

ZASLAT POPTÁVKU